Algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden

  Artikel 1 - Definities
  De volgende definities zijn van toepassing in deze voorwaarden:

  1. Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  2. Consument: natuurlijke persoon wiens handelingen niet worden verricht voor doeleinden die betrekking hebben op de uitoefening van een beroep of een bedrijf;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
  5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  6. Duurzame gegevensdrager: elk middel - met inbegrip van e-mail - dat een consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die het latere gebruik of raadpleging ervan vergemakkelijkt gedurende een periode die in overeenstemming is met het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van een overeenkomst op afstand;
  8. Handelaar: een natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen een ondernemer en een consument die wordt gesloten in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of gedeeltelijk gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
  10. Modelformulier voor herroepingsrecht: het Europese modelformulier voor herroepingsrecht dat is opgenomen in Bijlage I van deze voorwaarden. De handelaar is niet verplicht Bijlage I te verstrekken als de consument geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot zijn bestelling;
  11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor communicatie over het door de handelaar gedane aanbod en het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en handelaar gelijktijdig op dezelfde plaats hoeven te zijn.

  Artikel 2 - Identiteit van de handelaar

  • Negen maanden kalender
  • Buntlaan 32
  • 3951 VN Maarn
  • Nederland
  • E-mailadres: [email protected]
  • Kamer van Koophandel nummer: 5922.6021
  • BTW-identificatienummer: NL002337556B11

  Artikel 3: Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van onverenigbare algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

  Artikel 4 - Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  3. Elk aanbod bevat informatie die de consument duidelijk maakt wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit houdt met name in:" de prijs, inclusief belastingen;
   • de eventuele kosten van levering;
   • de wijze waarop de overeenkomst zal worden gesloten en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
   • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
   • de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
   • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, of de termijn om zich aan de prijs te houden;
   • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
   • indien een overeenkomst na de sluiting ervan wordt gearchiveerd, de wijze waarop de consument hiertoe toegang kan krijgen;
   • de wijze waarop de consument vóór de sluiting van een overeenkomst informatie kan verkrijgen over de handelingen die hij niet wenst te verrichten, alsmede de wijze waarop hij deze kan corrigeren voordat de overeenkomst wordt gesloten;
   • de gedragscodes waaraan de handelaar zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
   • en de minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke levering van producten of diensten.

  Artikel 5 - Het contract

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. In geval van een overeenkomst van langere duur geldt het bepaalde in het vorige lid slechts voor de eerste levering.

  Artikel 6 - Herroepingsrecht

  Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht deze reden(en) op te geven.
  2. Tijdens deze periode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de handelaar te melden. De melding dient de consument om het modelformulier in te vullen. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen te retourneren. De consument dient aan te tonen dat de feitelijke zaken tijdig zijn geretourneerd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

  Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten voor het terugzenden van de goederen voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de handelaar dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

  Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

  • De handelaar kan het herroepingsrecht van de consument alleen uitsluiten wanneer hij dit duidelijk te kennen heeft gegeven bij het aanbod, of althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.
  • Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:
   • die door de handelaar tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de consument;
   • die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
   • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
   • waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft.

  Artikel 9 - De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
  2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  3. Prijsverhogingen van meer dan 3 maanden na de sluiting van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de handelaar dit bedongen heeft en:
   • zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   • de consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  4. De in de aanbiedingen van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

  Artikel 10 - Conformiteit en garantie

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Een door de handelaar aangeboden garantieregeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand kan doen gelden ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de handelaar jegens de consument.
  •  

  Artikel 11 - Levering en uitvoering

  1. De handelaar zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar maakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 60 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 12 - Betaling

  1. Voor zover geen latere datum is overeengekomen, moeten de door de consument verschuldigde bedragen worden betaald binnen veertien dagen nadat de goederen zijn geleverd.
  2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% bedongen worden. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de handelaar te melden.
  4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de handelaar behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de consument redelijke kosten in rekening te brengen, waarvan de consument vooraf op de hoogte is gesteld.

  Artikel 13 - Klachtenprocedure

  1. De handelaar voorziet in een klachtenprocedure, waaraan voldoende bekendheid is gegeven, en zal een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure behandelen.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten onverwijld, volledig en duidelijk omschreven bij de handelaar worden ingediend, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Als de klacht niet in gezamenlijk overleg kan worden opgelost, dan wordt het een geschil dat onder de geschillenregeling valt.

  Artikel 14 - Geschillen
  Op overeenkomsten die tussen een handelaar en een consument worden gesloten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.